Polityka prywatności

W dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane po 25 maja 2018 roku.

Administratorem Państwa danych osobowych pozostanie Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ISPL PIOTR KOLCZEWSKI z siedzibą przy ul. Słoneczna 14A w Wołczkowie (dalej także jako: „Esthegyn”).

Esthegyn będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją wykonania usług oferowanych przez Esthegyn (dalej: ,,Umowa”). Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny.

Podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:

1. zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w Art.6 ust.1 lit.a) RODO,

2. wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania Umowy lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem – wskazane w Art. 6 ust.1 lit.b) RODO,

3. wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Esthegyn obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa wskazane w Art. 6 ust.1 lit.c) RODO,

4. uzasadnione wymogi Administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Esthegyn – wskazane w Art.6 ust. 1 lit.f) RODO.

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Esthegyn będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

1. w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Esthegyn nie będzie mógł przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie,

2. w razie zawarcia Umowy – w celu jej wykonania, w tym w celu obsługi zapytań i reklamacji, realizacji Państwa dyspozycji oraz wykonania usług towarzyszących,

3. w celu przestrzegania przez Esthegyn przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz przepisów podatkowych – na podstawie wymogów ustawowych,

4. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej Umowy, w celu marketingu produktów i usług Esthegyn w okresie obowiązywania Umowy, w celach zapewnienia bezpieczeństwa z zakresu IT – na podstawie uzasadnionych wymogów Esthegyn,

5. w celu obsługi zapytań skierowanych przy użyciu formularza kontaktowego – na podstawie wymogów kontraktowych lub uzasadnionych wymogów Esthegyn, w zależności od przedmiotu zapytania.

Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez termin dłuższy z następujących:

1. przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych, albo

2. przez cały okres świadczenia usług objętych umową, albo

3. przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

Pozyskane od Państwa dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostępniane innym niż Esthegyn podmiotom, tj.:

1. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Esthegyn np. dostawcom usług IT oraz firmom podwykonwaczym współpracującym z Esthegyn, Prawnikom współpracującym z Esthegyn, firmom kurierskim i pocztowym,

2. audytorom, doradcom, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych,

3. innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Esthegyn opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań, o które będą Państwo wnioskowali np. rozpatrzenia wniosku o zawarcie Umowy lub jej wykonania.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych będą mieli Państwo prawo uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów Esthegyn oraz przenoszenia danych osobowych.

Przysługiwać Państwu będzie także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

W przypadku udostępnienia przez Państwa Esthegyn danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób, prosimy o poinformowanie tych osób:

1. o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Esthegyn,

2. o tym, że Esthegyn jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,

3. o tym, że są Państwo źródłem, od którego Esthegyn pozyskał ich dane.

 

Pliki COOKIES (Ciasteczka)

Czym są Pliki Cookies?

Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Strony, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) Użytkownika. Pliki Cookies, którymi posługuje się http://esthegyn.com nie służą do zbierania danych osobowych Użytkowników. Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim Urządzeniu.

Strona informuje, że ruch na stronie jest monitorowany przez statystyki Google Analytics ma to na celu gromadzenie danych o sposobie korzystania i popularności Strony. Korzystając ze Strony, Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.

Rodzaje i cel korzystania przez http://esthegyn.com Plików Cookies?

SESYJNE: przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu lub po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej.

Cel: m.in. polepszenie nawigacji na stronie.

STAŁE: pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika na jego Urządzeniu końcowym.

Cel: przechowywanie informacji o tym czy Użytkownik jest nowy, czy powracający oraz czy korzystał ze Strony za pośrednictwem Partnera.

ZEWNĘTRZNE:  pliki cookies od serwisów partnerskich: np. facebook, google, google analytics.

Cel: prowadzenie statystyk.

Jak włączyć/wyłączyć Pliki Cookies?

Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki, jednakże każda przeglądarka ma swój sposób zmiany ustawień i tak np. używając przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8.0 należy: 1) Wybrać z menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”; 2) Przejść do zakładki „Prywatność”; 3) Użyć suwaka w celu ustawienia preferencji.”

Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania Plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Strona informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność Strony.

Jakie dane są przetwarzane?

http://esthegyn.com przetwarza dane podane dobrowolnie przez Użytkownika w celu otrzymywania aktualności związanych z działalnością Strony.

Esthegyn zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie odstępowania ich osobom trzecim.

Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia bądź poprawienia danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

Przekierowanie do innych stron.

Strona http://esthegyn.com zawiera odnośniki do innych stron WWW. Użytkownik każdorazowo wchodząc na nową stronę WWW powinien zapoznać się z Polityka Prywatności – Pliki Cookies. Strona http://esthegyn.com nie ponosi odpowiedzialności za Politykę Prywatności – Pliki Cookies obowiązujące na tych stronach.

Zmiany.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności – plików Cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.