Zaproszenie na dwie konferencje

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na dwa wydarzenia, na których będę miał przyjemność być prelegentem.

W dniach 21-22 kwietnia w Warszawie odbędzie się III Kongres Ginekologii Plastycznej i Estetycznej

III Kongres Ginekologii Plastycznej i Estetycznej to kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej będącej podstawą do wprowadzenia zabiegów ginekologii plastycznej i estetycznej.

Omó­wio­ne zo­sta­ną spraw­dzo­ne tech­ni­ki za­bie­go­we la­bio­mi­no­ro­pla­sty­ki, la­bio­ma­jo­ro­pla­sty­ki, wa­gi­no­pla­sty­ki, ho­odo­pla­sty­ki i pe­ri­ne­opla­sty­ki, któ­re z po­wo­dze­niem i be­zbó­lo­wo moż­na prze­pro­wa­dzać w ga­bi­ne­cie za­bie­go­wym oraz skom­pli­ko­wa­ne re­kon­struk­cje omó­wio­ne na pre­zen­ta­cja­ch wi­deo z sali ope­ra­cyj­nej. No­wo­ścią pod­czas kon­gre­su są ope­ra­cje Bel­la­Ma­ma: ab­do­mi­no­pla­sty­ka, li­po­suk­cja i li­po­trans­fer przyw­ra­ca­ją­ce syl­wet­kę sprzed pierw­szej cią­ży oraz za­bie­gi Anti-Aging z wy­ko­rzy­sta­niem oso­cza bo­ga­to­płyt­ko­we­go, kwa­su hia­lo­ru­no­we­go oraz la­se­ro­te­ra­pii, w tym naj­now­szy­ch la­se­rów II ge­ne­ra­cji.

Zapraszam na wykład Labioplastyka z zachowaniem czucia
Szczegóły konferencji: https://kongres-ptgp.pl

 


 

Kilka dni później, w dniach 27-29 kwietnia, w Londynie odbędzie się 3rd World Congress – European society of Aesthetic Gynecology.

To największa impreza na świecie w temacie ginekologii plastycznej.

Tematem mojego wystąpienia będzie HIFU in Vaginal Relaxation Syndrome and SUI. Initial Pilot study. Prelekcja odbędzie się w języku angielskim.

Oficjalna strona kongresu: https://esagcongress.com/index.php

 

Do zobaczenia!